SPORTFISKEREGLER 
Du är välkommen att från stranden eller från båt bedriva handredskapsfiske med mete, pimpel, spinn-, haspel-, och flugfiskespö. 
Även trollingfiske och dragrodd med djuprigg alternativt spöparavan är tillåtet. Högst 4 spön får dock samtidigt användas vid fiske från båt med endast ett bete per spö. 
Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis tillsammans med vuxen person som löst fiskekort.. 
För kortfiskare gäller också en fångstbegränsning per person och dygn om tre fiskar av arterna gädda, gös, och öring. 
Följande minimimått och maxmått gäller: 
 
Fiskart     Min.        Max
Gädda      40 cm     80 cm 
Gös          45 cm    70 cm
Öring        40 cm     70 cm
Ål            70 cm     Ingen gräns
 
Fisk mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. Stjärtfenan skall vid mätning vara naturlig och ej tryckas ihop. 
Tillvaratagen fisk inom angivet minimi- och maxmått skall föras iland hel. 
All fisk, såväl död som levande, under minimimått och över maxmått skall omedelbart efter mätning och fotografering släppas tillbaka. 
Vi förutsätter att du hanterar fisken som skall återutsättas på sådant sätt att skador undviks. 
Bl.a. skall tiden i luft begränsas. 
 
FÖRBUDS- OCH FREDNINGSOMRÅDEN OCH TIDER 
 
Helige Å 
Fiskeförbud för öring under perioden 15 oktober – 31 december 
 
Sjön Salen 
Allt fiske efter gös söder om Huseby Slott är förbjudet under maj månad. 
Fiskeförbud för öring under perioden 1 oktober – siste februari. 
 
 
VAD HÄNDER OM DU BRYTER MOT REGLERNA 
Först och främst försämrar Du framtida fiskemöjligheter för dig själv och andra! 
Ertappas Du under utövande av fiske utan fiskekort kommer Du att anmälas till Polisen för 
olovligt fiske. 
Ertappas Du under fiske med förbjudna eller för många redskap eller om du bryter mot någon 
av Fiskeriket Smålands regler kommer du att anmälas och få betala en kontrollavgift på 
minimum 500 kr. 
Fiskekort skall uppvisas på uppmaning av tillsyningsman.
 
- TACK FÖR ATT NI VISAR RESPEKT! -